विचार ...बोलता बोलता अचानकच शब्द हरवून जातात
मनाच्या भावना मग मनात घर करून राहतात
सुचत नाही काही, मनाची घुसमट होते
डोळ्यांमध्ये मग अश्रूंची दाटी होते
कुठेतरी एका कोपऱ्यात बसून मन मोकळे करावेसे वाटते
कधी कधी बेभान वाऱ्याप्रमाणे पळत सुठावेसे वाटते
Three ways to stay tuned to the updates on Straight from the Heart
  1. Like and follow the Facebook Page
  2. Download and Install SFTH+ App: Android | iOS (free and NO ads)
  3. Subscribe to whatsapp broadcasts (send me a message using the contact form and we will take it from there.)